Choď
Register

Nástroje na vytvorenie akčného plánu

Keď sa zaregistrujete a dokončíte druhý krok v uhlíkovej kalkulačke, kde je nutné odpovedať na niekoľko relatívne jednoduchých otázok o škole a o tom, ako funguje, dostanete sa k tzv. akčnému plánovaciemu nástroju.

Keď ho už máte k dispozícii, môže ho používať dvoma spôsobmi:

  • Nástroj je možné použiť na vytvorenie, manažovanie a zaznamenávanie aktivít do osobného akčného plánu školy spolu s radom aktivít v škole a na zaznamenávanie postupu v redukovaní emisií oxidu uhličitého.
  • Nástroj sa dá používať aj v „bezpečnom móde“ triedami žiakov, ktorí pomocou neho môžu vytvoriť vlastné akčné plány a preskúmavať rozličné možnosti. Tento nástroj obsahuje aj pomôcky na iniciovanie skupinovej diskusie a osobného výskumu.


Osobný akčný plán školy sa dá neustále aktualizovať a vylepšovať v súlade s pokrokmi konkrétnej školy. Škola dokonca môže aj sama vymyslieť nejaké veľmi špecifické aktivity, ktoré zahrnie do plánu.

Stálou aktualizáciou a vracaním sa k svojmu akčnému plánu, jako aj odškrtávaním si tých aktivtít, ktoré už sú splnené a zrealizované, škole umožní postupne redukovať veľkosť jej uhlíkovej stopy.

 V „bezpečnom móde“ môže trieda začať s akčným plánom pre celú školu a prebehnúť si „čo ak“ scenáre, aby žiaci pochopili, aké úspory môžu pomocou ktorých konkrétnych aktivít dosiahnuť. Žiaci nemajú na stránke možnosť uložiť nimi vytvorené alternatívne školské akčné plány, čím je zabezpečené, že pôvodný školský akčný plán ostane nezmenený.